Regionalny Informator Internetowy Stargardu - Stargardzka Izba Gospodarcza - Zachodniopomorska Grupa Prawna
 
reklama
 
Przejdź:  
 
 
  Konkurs fotograficzny:
 


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ Plenery fotograficzne”
 
organizowanego przez Stargardzką Izbę Gospodarczą, Regionalny Informator Internetowy,  KDRC Inkaso sp. z o.o.:
 
 
 
§ 1
 
 
1. Organizatorem Konkursu jest Stargardzka Izba Gospodarcza, Regionalny Informator Internetowy,  KDRC Inkaso sp. z o.o. (zwani dalej organizatorem).
 
2. Konkurs jest wyrazem wspierania przez ORGANIZATORA promocji lokalnych przedsiębiorców oraz regionu stargardzkiego.
 
 
§ 2
 
 
1. Misją Konkursu jest skierowanie uwagi lokalnego społeczeństwa na najbliższe otoczenie biznesowe, podkreślenie jego znaczenia dla rozwoju regionu oraz wskazanie ciekawych miejsc znajdujących się w regionie Stargardzkim.
 
2. Celem Konkursu jest wybór najlepszych zdjęć zrobionych przez Uczestników podczas Pleneru fotograficznego.
 
3. Zasady udziału w Plenerze Fotograficznym, jego miejsce w oraz lista nagród dla laureatów każdorazowo ogłaszane będzie na www.info.stargard.pl
 
 
 
 
§ 3 Warunki konkursu
 
 
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, z wyjątkiem pracowników ORGANIZATORA i członków Komisji Konkursowej oraz osób im najbliższych.
 
2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które zostały zrobione podczas Pleneru fotograficznego oraz nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.
 
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie 3 fotografii z Pleneru fotograficznego na adres info@info.stargard.pl w nieprzekraczalnym czasie pięciu dni od zakończeniu pleneru. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu oraz oświadczenie następującej treści „ Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin dostępny na stronie www.info.stargard.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).”
 
5. Zgłoszenie pracy Konkursowej w sposób wskazany w pkt 3 jest równoznaczne z (do potwierdzenia przez uczestnika Konkursu) tym, że :
1)      zgłoszone fotografie zostały wykonane osobiście przez uczestnika;
2)      uczestnik uzyskał zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków
3)   zgłoszone do Konkursu fotografie i sam fakt ich zgłoszenia nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności ich osobistych i majątkowych praw autorskich, oraz że uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec ORGANIZATORA za wady prawne zgłoszonych fotografii, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko ORGANIZATOROWI roszczeń związanych z naruszeniem służących im praw własności intelektualnej;
4)      uczestnik nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium udziela na rzecz ORGANIZATORA prawa do wykorzystania fotografii w przesłanej rozdzielczości oraz w rozdzielczości umożliwiającej wydruk wysokiej jakości na wszystkich polach eksploatacji min.: druk w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczanie ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM), wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie (w tym poprzez prezentowanie na wystawach). ORGANIZATOR może wykorzystywać zgłoszone zdjęcia w celach niekomercyjnych i komercyjnych (w tym reklamowych).
 
 
 
§ 4 Wymagane parametry fotografii
 
 
1. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak do Konkursu przesłać je można tylko w formie plików cyfrowych.
2. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być zapisane w formacie plików JPEG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 3 MB (rozdzielczość min. 800x600 pikseli).
3. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w oryginale fotografii zgłoszonej do Konkursu, jeżeli była ona poddana obróbce.
4. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, nie posiadającej walorów estetycznych, będących fotomontażem, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.
 
 
 
 
§ 5 Komisja Konkursowa
 
 
1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
a) 1-2 dwie osoby wskazane przez Stargardzką Izbę Gospodarczą
b) 1-2 osoby wskazane przez Regionalny Informator Internetowy
c) 1-2 osoby wskazane przez Zachodniopomorską Grupę Prawną
d) eksperta
e) przedstawiciel fotografowanego obiektu
 
2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
a) kwalifikacja zgłoszonych fotografii do głosowania internetowego
b) przyznanie nagrody Specjalnej Komisji
 
3. Ocenie Komisji podlegać będą następujące aspekty zdjęć:
a) zgodność z tematem,
b) innowacyjne, kreatywne podejście do tematu,
c) pomysłowość,
d) jakość wykonania,
e) kompozycja.
 
 
 
§ 6 Rozstrzygnięcie konkursu i inne ustalenia
 
 
 1. Nagroda internautów zostanie przyznana na podstawie wyników głosowania w Internecie na stronie www.info.stargard.pl (dalej: "głosowanie internetowe").
 2. Głosowanie internetowe będzie dotyczyć wszystkich fotografii zakwalifikowanych przez Komisje
 3. Głosowanie internetowe dla każdego konkursu będzie ogłaszane na www.info.stargard.pl
 4. W głosowaniu internetowym jeden internauta będzie mógł oddać jeden głos potwierdzony e-mailem. W głosowaniu internetowym nie mogą uczestniczyć osoby, o których mowa w § 3 ust. 1.
 5. Lista nagród będzie ustalona każdorazowo dla poszczególnych edycji Pleneru fotograficznego
 
 
 
 
§ 7
 
 1. Lista nagrodzonych uczestników Konkursu zostanie każdorazowo opublikowana na stronie www.info.stargard.pl nie później niż w ciągu 3 dni od zakończenia głosowania internetowego.
 2. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo albo telefonicznie o rozstrzygnięciu Konkursu. Wiadomość e-mail o wygranej zostanie wysłana na adres z którego użytkownik przysłał zdjęcia
 3. Nagrody zostaną przekazane w siedzibie SIG w terminie 10 dni od dnia opublikowana listy nagrodzonych uczestników.
 
 
§8 Postanowienia końcowe
 
 
 1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach.
 2. Udział w Konkursie oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów Konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 3. Komisja Konkursowa może zdyskwalifikować uczestnika Konkursu, który złamał postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie bez powiadomienia Uczestnika i bez podania przyczyny.
 5. Organizator zastrzega sobie (bez podania przyczyn) możliwość odwołania Konkursu, unieważnienia jego wyników w całości lub w części oraz zmiany podanych terminów.
 6. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
 7. Przez "osoby najbliższe" rozumie się osoby wskazane w art. 115 § 11 Kodeksu karnego.
 8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 
Copyright © 2001 - 2019   Regionalny Informator Internetowy   rii.pl